Hlavná stránka


Mapy Európy Mapy sveta Učebné materiály Videá About the EVE-project
and its participants

European Values Education

Výskum európskych hodnôt (The Euroepan Values Study/EVS) odhaľuje názory Európanov na náboženstvo, politiku, pr´cu, spoločnosť, rodinu a Európu. Výsledky výskumu sú zn´zornené na map´ch v Atlase európskych hodnôt (Atlas of European Values/AoEV), ktoré jasne ukazujú vzorce a trendy v Európe. Na vzdel´vacie účely je určen´ web str´nka www.atlasofeuropeanvalues.eu. N´jdete na nej nielen všetky mapy z Atlasu európskych hodnôt (AoEV), ale aj niekoľko n´strojov, ako tieto mapy porovn´vať alebo vytv´rať mapy nové.

Comenius projekt European Values Education ponúka viacero príkladov, ako je možné využiť tieto mapy pri vyučovaní. Okrem toho tam n´jdete množstvo kr´tkych videí, na ktorých niekoľko mladých Európanov vyjadruje svoje n´zory na ot´zky položené v r´mci Výskumu európskych hodnôt (EVS). Mapy, vide´, vyučovacie stratégie, pl´ny hodín a pracovné listy môžu byť využité pri príprave zaujímavých hodín, ktoré pomôžu žiakom objaviť, čo všetko sa skrýva pod pojmom Európa.European Values Study
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate