Demokracia: aj napriek problémom je najlepším politickým systémom
Demokracia: ekonomický systém funguje zle
Demokracia: je nerozhodná, príliš veľa hašterenia
Demokracia: nevhodná pre udržiavanie poriadku
Diskusia o politike
Dôvera vo veľké spoločnosti
Dôvera vo vládu
Dôvera vo vzdelávací systém
Dôvera v  parlament
Dôvera v armádu
Dôvera v cirkev
Dôvera v environmentálne organizácie
Dôvera v EÚ
Dôvera v NATO
Dôvera v odborové zväzy
Dôvera v OSN
Dôvera v políciu
Dôvera v politické strany
Dôvera v právny systém
Dôvera v sociálny systém
Dôvera v štátne úrady
Dôvera v systém zdravotnej starostlivosti
Dôvera v tlač
Fungovanie štátneho systému vo vlastnej krajine
Ľavicové alebo pravicové politické názory
Menší dôraz na peniaze a materiálne bohatstvo
Najlepší politický systém: demokracia
Najlepší politický systém: rozhodnutia robia odborníci, nie politici
Najlepší politický systém: silný vodca, ľahostajný voči parlamentu a voľbám
Najlepší politický systém: vojenský režim
Neoficiálne štrajky
Nezamestnaní by mali akceptovať akúkoľvek prácu, inak stratia sociálne výhody verzus právo ju odmietnuť
Okupovanie budov a tovární
Osobná sloboda je oveľa dôležitejšia ako rovnosť
Podpísanie petícií
Rovnosť je oveľa dôležitejšia ako osobná sloboda
Rovný príjem verzus stimulovanie snaženia jednotlivca
Sloboda pre firmy verzus väčšia kontrola firiem
Spokojnosť s vývojom demokracie vo vlastnej krajine
Spoločnosť sa musí brániť akýmkoľvek zmenám
Spoločnosť sa musí meniť postupne, prostredníctvom reforiem
Spoločnosť sa musí radikálne zmeniť prostredníctvom revolučnej akcie
Súkromné vlastníctvo verzus štátne vlastníctvo
Súťaž je dobrá verzus škodlivá
Účasť na demonštráciách
Väčšia úcta k autoritám
Význam politiky
Zapojenie sa do bojkotov
Záujem o politiku
Zodpovednosť jednotlivca verzus zodpovednosť štátu
Čas na modlitbu, meditáciu a kontempláciu
Cirkvi poskytujú riešenia morálnych problémov
Cirkvi poskytujú riešenia problémov rodinného života
Cirkvi poskytujú riešenia sociálnych problémov
Cirkvi reagujú na duchovné otázky a potreby ľudí
Dobro a zlo: jasné pravidlá pre ich rozlíšenie bez ohľadu na okolnosti
Dobro a zlo: jasné pravidlá pre ich rozlíšenie, existujú však výnimky
Dobro a zlo: pravidlá pre ich rozlíšenie nie sú nikdy jasné, vždy to závisí od okolností
Jediné pravé náboženstvo
Jediné pravé náboženstvo – ostatné náboženstva tiež vyznávajú základné pravdy
Ľudia, ktorí sa nepovažujú za nábožensky založených
Ľudia, ktorí sa považujú za ateistov
Ľudia, ktorí sa považujú za nábožensky založených
Modlitba mimo bohoslužieb
Náboženskí lídri by nemali ovplyvňovať rozhodnutia vlády
Neexistuje jedno pravé náboženstvo - všetky veľké svetové náboženstva vyznávajú isté pravdy
Neistota v otázke viery
Neveriaci v Boha, najvyšší princíp alebo zdroj života
Politici, ktorí neveria v Boha nie sú vhodní pre verejné úrady
Schopnosť spojiť sa s božstvom bez pomoci cirkví alebo náboženských obradov
Účasť na bohoslužbách aspoň raz za týždeň
Účasť na bohoslužbách aspoň raz za týždeň vo veku 12 rokov
Viera poskytuje pokoj a sila
Viera v Boha
Viera v nejaký najvyšší princíp alebo zdroj života
Viera v hriech
Viera v nebo
Viera v osobného Boha
Viera v peklo
Viera v posmrtný život
Viera v predmety prinášajúce šťastie
Viera v reinkarnáciu
Význam Boha
Význam cirkevného obradu pri narodení
Význam cirkevného obradu pri svadbe
Význam cirkevného obradu pri úmrtí
Význam náboženstva
Záujem o sväté alebo nadprirodzené veci
Žiadne z veľkých náboženstiev neponúka pravdu
Ak je nedostatok pracovných príležitostí: domáci obyvatelia majú prednosť pred imigrantmi
Ak je nedostatok pracovných príležitostí: prednosť majú muži pred ženami
Dostávať peniaze bez práce je ponižujúce
Ľudia, ktorí nepracujú, sa stávajú lenivými
Práca by mala byť vždy na prvom mieste, aj keby to malo znamenať menej voľného času
Práca by mala u človeka rozvíjať talent
Práca je povinnosťou voči spoločnosti
Pri práci je dôležité nepracovať pod nátlakom
Pri práci je dôležité, aby bola v súlade so schopnosťami
Pri práci je dôležité, aby bola zaujímavá
Spokojnosť so zamestnaním
V práci je dôležitá bezpečnosť
V práci je dôležitá možnosť naučiť sa novým veciam
V práci je dôležitá možnosť uplatniť vlastnú iniciatívu
V práci je dôležitá možnosť vyjadriť sa pri dôležitých rozhodnutiach
V práci je dôležitá rodinná resp. priateľská atmosféra
V práci je dôležité mať zodpovednosť
V práci je dôležité množstvo dovolenky
V práci je dôležité stretávať sa s ľuďmi
V práci je dôležité, aby bola užitočná pre spoločnosť
V práci je dôležitý dobrý plat
V práci je dôležitý pocit, že ňou môžem niečo dosiahnuť
V práci je dôležitý rovnaký prístup ku všetkým zamestnancom
V práci je dôležitý vyhovujúci pracovný čas
V práci sú dôležití príjemní spolupracovníci
Voľný čas: relaxovanie
Voľný čas: robenie toho, na čo má človek chuť
Voľný čas: stretávanie sa s príjemnými ľuďmi
Voľný čas: učenie sa niečoho nového
Význam práce
Význam voľného času
Zamestnanie: sloboda rozhodovania
Byť ženou v domácnosti je rovnako napĺňajúce ako platená práca
Čo je dôležité naučiť deti doma: nezávislosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: nezištnosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: pocit zodpovednosti
Čo je dôležité naučiť deti doma: poslušnosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: používať predstavivosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: rozhodnosť a vytrvalosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: šetrnosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: slušnosť
Čo je dôležité naučiť deti doma: tolerancia a rešpekt k ostatným ľuďom
Čo je dôležité naučiť deti doma: tvrdo pracovať
Čo je dôležité naučiť deti doma: veriť v Boha
Deti by nemali kvôli rodičom obetovať svoje pohodlie
Deti potrebujú otca aj matku, aby mohli vyrastať šťastne
Deti v predškolskom veku trpia, keď matka pracuje
Do rodinného rozpočtu by mal prispievať muž aj žena
Dospelé deti by sa mali postarať o svojich rodičov aj na úkor vlastného pohodlia
Homosexuáli by mali mať možnosť adoptovať deti
Je potrebné ľúbiť a rešpektovať rodičov bez ohľadu na ich chyby
Je v poriadku, keď dvaja žijú spolu bez manželstva
Ľudia by sa mali sami rozhodnúť, či budú mať deti
Manželstvo alebo dlhodobý vzťah musia byť šťastné
Manželstvo je staromódna inštitúcia
Mať dieťa je povinnosťou voči spoločnosti
Mať zamestnanie je pre ženu najlepším spôsobom ako byť nezávislou osobou
Muž potrebuje mať deti, aby bol jeho život naplnený
Muži by mali mať rovnakú mieru zodpovednosti za domácnosť a výchovu detí ako ženy
Neexistuje povinnosť ľúbiť a rešpektovať rodičov, ak si to nezaslúžili
Otcovia sú rovnako schopní starať sa o deti ako matky
Povinnosťou dospelých detí je postarať sa o chorých a starých rodičov
Povinnosťou rodičov je postarať sa o deti čo najlepšie, aj na úkor vlastného pohodlia
Pracujúca matka môže mať rovnako silný vzťah so svojimi deťmi ako matka, ktorá nepracuje
Rodičia by nemali obetovať svoje pohodlie svojim deťom
Súhlas s potratom pri manželskom páre, ktorý nechce mať ďalšie deti
Súhlas s potratom pri nevydatej žene
Súhlas s tým, že žena má dieťa bez stabilného vzťahu
Úspešné manželstvo: adekvátny príjem
Úspešné manželstvo: bývať oddelene od svokrovcov
Úspešné manželstvo: čas pre vlastných priateľov a záľuby
Úspešné manželstvo: deľba domácich prác
Úspešné manželstvo: deti
Úspešné manželstvo: dôvera
Úspešné manželstvo: ochota partnerov diskutovať o problémoch
Úspešné manželstvo: rovnaké politické názory
Úspešné manželstvo: rovnaké spoločenské zázemie
Úspešné manželstvo: šťastný sexuálny vzťah
Úspešné manželstvo: vhodné bývanie
Úspešné manželstvo: zdieľanie rovnakej viery
Význam priateľov
Význam rodiny
Žena potrebuje mať deti, aby bol jej život naplnený
Žena si najviac želá domácnosť a deti
Členstvo vo vzdelávacích, umeleckých, hudobných alebo kultúrnych organizáciách
Členstvo v dobrovoľníckych zdravotníckych organizáciách
Členstvo v environmentálnych spolkoch alebo spolkoch zaoberajúcich sa právami zvierat
Členstvo v mládežníckych organizáciách
Členstvo v náboženských a cirkevných organizáciách
Členstvo v odborových zväzoch
Členstvo v organizáciách mierového hnutia
Členstvo v organizáciách poskytujúcich služby pre starších, handicapovaných a sociálne odkázaných ľudí
Členstvo v organizáciách zameraných na rozvoj tretieho sveta alebo na ľudské práva
Členstvo v politických stranách alebo skupinách
Členstvo v profesijných združeniach
Členstvo v skupinách miestnych občianskych aktivistov
Členstvo v športových alebo rekreačných organizáciách
Členstvo v ženských spolkoch
Dobrovoľná práca: dobrovoľnícke zdravotnícke organizácie
Dobrovoľná práca: environmentálne spolky alebo spolky zaoberajúce sa právami zvierat
Dobrovoľná práca: mládežnícke organizácie
Dobrovoľná práca: náboženské alebo cirkevné organizácie
Dobrovoľná práca: odborové organizácie
Dobrovoľná práca: organizácie mierového hnutia
Dobrovoľná práca: organizácie zamerané na rozvoj tretieho sveta alebo na ľudské práva
Dobrovoľná práca: politické strany alebo skupiny
Dobrovoľná práca: profesijné združenia
Dobrovoľná práca: skupiny miestnych občianskych aktivistov
Dobrovoľná práca: sociálne služby starším, handicapovaným a sociálne odkázaným ľuďom
Dobrovoľná práca: športové alebo rekreačné organizácie
Dobrovoľná práca: vzdelávacie, umelecké, hudobné alebo kultúrne organizácie
Dobrovoľná práca: ženské spolky
Ospravedlniteľné: cestovať načierno vo verejnej doprave
Ospravedlniteľné: eutanázia
Ospravedlniteľné: experimenty na ľudských embriách
Ospravedlniteľné: genetické manipulovanie s potravinami
Ospravedlniteľné: homosexualita
Ospravedlniteľné: mať ľúbostnú aféru počas manželstva
Ospravedlniteľné: neoprávnené používanie motorového vozidla
Ospravedlniteľné: platenie v hotovosti so zámerom vyhnúť sa daniam
Ospravedlniteľné: poberanie sociálnych dávok, na ktoré nemáte nárok
Ospravedlniteľné: podvádzanie pri daňovom priznaní
Ospravedlniteľné: podvádzanie vo svoj prospech
Ospravedlniteľné: potrat
Ospravedlniteľné: prijatie úplatku úradníkmi
Ospravedlniteľné: príležitostný sex
Ospravedlniteľné: prostitúcia
Ospravedlniteľné: rozvod
Ospravedlniteľné: samovražda
Ospravedlniteľné: trest smrti
Ospravedlniteľné: umelé oplodnenie insemináciou alebo in-vitro
Ospravedlniteľné: užívanie marihuany alebo hašiša
Pocit slobody a kontroly nad svojim životom
Pocit, že ľudia sa snažia byť užitoční
Pocit, že ľudia sú čestní
Pocit, že ľuďom možno dôverovať
V susedstve nechcem: citovo labilných ľudí
V susedstve nechcem: drogovo závislých ľudí
V susedstve nechcem: homosexuálov
V susedstve nechcem: imigrantov/pracovníkov zo zahraničia
V susedstve nechcem: kresťanov
V susedstve nechcem: ľavicových extrémistov
V susedstve nechcem: ľudí inej rasy
V susedstve nechcem: ľudí s AIDS
V susedstve nechcem: ľudí so záznamom v registri trestov
V susedstve nechcem: ľudí s mnohopočetnými rodinami
V susedstve nechcem: moslimov
V susedstve nechcem: pravicových extrémistov
V susedstve nechcem: Rómov
V susedstve nechcem: ťažkých alkoholikov
V susedstve nechcem: Židov
EN DE NL SK TR FR ES
© 2011, Atlas of European Values. All rights reserverd
Webdesign: Pixelerate